Gegevens bescherming

U deelt uw persoonlijke gegevens met Conexx indien u zelf met ons contact opneemt of als wij met u contact opnemen in het kader van onze dienst en productverlening. In deze verklaring kunt u kennis nemen van de zorgvuldigheid waarmee wij om gaan met uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 1. Wie zijn wij?
 2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welk doel doen we dat?
 3. Hoe verkrijgen wij uw gegevens?
 4. Op welke manier gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens (Bewaartermijn/ beveiliging van gegevens/datalekken?
 5. Verstrekking van gegevens aan derden?
 6. Inzage en wijzigingen van jouw persoonsgegevens?
 7. Vragen over deze privacyverklaring?
 8. Aanpassingen van deze privacyverklaring?

 

1. Wie zijn wij?

Conexx is een createur en leverancier van zadeldakhallen voornamelijk voor de sectoren Utiliteit, Industrie en Landbouw / Veeteelt. Onze contact gegevens zijn te vinden op https://www.conexx.nlop de contactpagina.

 

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welk doel doen we dat?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die we met  in verband kunnen brengen. Het gaat hierbij om alle gegevens die herleidbaar zijn naar u als persoon. We verzamelen enkel uw persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een optimale product en dienstverlening. Wij slaan daartoe in bepaalde gevallen uw gegevens op voor:

 • Uitbrengen van offertes
 • Leveren van materialen
 • Relatiebeheer
 • Product- en dienstontwikkeling
 • Verbeteren en optimaliseren van de gebruikersvriendelijkheid van onze website, door inzicht te verkrijgen hoe deze wordt gebruikt
 • Aanleveren van voor u de meest relevante informatie via de door uw gebruikte kanalen (bijvoorbeeld: facebook, linkedin, nieuwsbrief, Youtube, etc.) en vak-platformen en brancheorganisaties zoals: boerderij.nl, Grondig, etc.

 

3. Hoe verkrijgen wij uw gegevens?

Conexx uw gegevens op verschillende manieren ontvangen. Meestal komt dit voort uit direct contact met u waarbij u zelf uw persoonsgegevens aan ons doorgeeft. Dit gebeurt zoal bij:

 • Invullen van een contactformulier
 • Opvragen van een offerte
 • Telefonisch contact
 • Email contact
 • Aanmelding voor digitale nieuws brief
 • Product of dienst afneemt
 • Onze website: u gegevens worden vastgelegd door middel van cookies. Hiervoor wordt toestemming gevraagd. Lees hierover meer in onze Cookieverklaring(link!!!).
 • Social media: de kans bestaat dat u onbedoeld, behalve de informatie die u zelf aan ons doorgeeft, ook andere gegevens met ons deelt zoals naam, profiel, interesses, etc. De gegevens die zo worden gedeeld zijn afhankelijk van uw eigen instellingen op deze media. Om inzicht te krijgen en eventueel te veranderen betreffende wat u op deze manier met ons deelt, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van de sociale-media-aanbieder.

U bent als niet verplicht uw persoonlijke informatie te delen met ons, maar zonder deze persoonsgegevens zijn onze diensten en of support beperkt bruikbaar. Deze persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doeleinde waarvoor je deze hebt afgegeven en zullen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming aan derder worden verstrekt, tenzij we daartoe verplicht worden gesteld door de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

Daarnaast kunnen we uw gegevens ontvangen van anderen zoals:

 • Uw architekt
 • Partner of leverancier van Conexx
 • Overige tussenpersonen

 

Conexx kan ook gebruik maken van openbare bronnen:

 • Kamer van Koophandel
 • Handelsinformatiebureaus
 • Internet

 

4. Op welke manier gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens?

Conexx draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle verbindingen gaan via een beveiligde SSL-verbinding.

 

5. Verstrekking van gegevens aan derden?

Conexx zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren. Conexx zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe gehouden zijn op grond van wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak.

 • We kunnen echter uw gegevens wel verstrekken aan derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een goede product- en dienstverlening waarbij gebruik wordt gemaakt van derden zoals voor o.a.: het uitbrengen van (deel)offertes, het verwerken of afhandelen van betalingen en boekhouding, het leveren en of monteren van materialen en het verzorgen van nieuwsbrieven of remarketing. Wij maken met dergelijke partijen goede afspraken, waarbij zij verplicht zijn uw persoonlijke persoonsgegevens te beschermen en mogen die alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies.
 • Andere websites: op onze website kunt u als service hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Conexx kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor, indien aanwezig, de privacyverklaring van de betreffende website.

 

6. Inzage en wijzigingen van jouw persoonsgegevens?

U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, te rectificeren, te beperken of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact op te nemen met ons via: info@conexx.nl

 

7. Vragen over deze privacyverklaring?

Mocht u vragen over de privacyverklaring hebben dan kunt u contact oopnemen met Conexx Nederland via: info@conexx.nl

 

8. Aanpassingen van deze privacyverklaring?

Conexx behoud zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De betreffende wijzigingen worden direct opgenomen in de verklaring. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Laatst gewijzigd: 23 mei 2018